شماره حساب


شماره حساب بانک پارسيان
835-26445-2
شماره کارت بانک پارسيان
6221061100994773
آقاي بهروز صفري
سایر اعلانات